Regulamin serwisu

 

Regulamin świadczenia usług na rzecz Konsumentów

Niniejszy „Regulamin świadczenia usług na rzecz Konsumentów” zwany dalej Regulaminem, ma zastosowanie do stosunków pomiędzy VOYTEK PRODUCTION WOJCIECH SZMICH z siedzibą przy ulicy Rojna 35/41, 91-134 Łódź, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 947-151-59-03, zwany dalej stoliknajuz.pl, której przysługują prawa do Platformy stoliknajuz.pl a Konsumentami. Dla Restauracji i Sklepów mają zastosowanie „Regulamin świadczenia usług na rzecz Restauracji i/lub Sklepu”.

§1. DEFINICJE

Dane Restauracji i/lub Sklepu - informacje dotyczące Restauracji i/lub Sklepu, w tym, między innymi, dane kontaktowe, informacje ogólne, asortyment produktów, ceny poszczególnych produktów (z VAT), logotyp.

Dni robocze  - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych.

Komentarz - krótki tekst o charakterze opiniotwórczym. Komentarz rozpoczyna się od przedstawienia faktów, które zamierza się skomentować.

Konsument - oznacza Klienta dokonującego z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składającego Zamówienie Restauracji i/lub Sklepowi oraz Rezerwacji Oferty Restauracji za pośrednictwem stoliknajuz.pl, a konkretnie Platformy stoliknajuz.pl.

Konto - spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.stoliknajuz.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Klient może korzystać z usług świadczonych przez stoliknajuz.pl, w szczególności Rezerwacji Oferty „Last Minute”, Zamówienia Oferty „Zero Strat” oferowanych przez poszczególne Restauracje i/lub Sklepy.

Oferta - asortyment produktów i usług oferowanych przez poszczególne Restauracje i/lub Sklepy, które mogą być zamówione przez Konsumenta za pośrednictwem Firmy, a konkretniej Platformy.

Panel klienta - usługa polegająca na udostępnieniu narzędzi niezbędnych do zarządzania Kontem.

Platforma - aplikacje, strony internetowe, narzędzia i inne urządzenia Serwisu www.stoliknajuz.pl oraz jego jednostek powiązanych i partnerów handlowych, na których udostępnia się Usługi.

Potwierdzenie rezerwacji - dokument zawierający dane o rezerwacji Oferty „Last Minute”, w szczególności kod rezerwacji oraz miejsce i termin jej realizacji.

Potwierdzenie zamówienia - dokument zawierający dane o ilości i rodzaju zakupionych produktów Oferty „Zero Strat”, w szczególności kod zamówienia, łączną kwotę do zapłaty oraz miejsce i termin odbioru.

Promocja - zniżka ceny na wybrane produkty z Oferty.

Regulamin - zakres praw i obowiązków oraz zasady świadczenia Usług przez stoliknajuz.pl na rzecz Konsumentów poprzez Platformę stoliknajuz.pl, dostępny pod adresem https://stoliknajuz.pl/regulamin-serwisu.

Restauracja - podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowujący dania, napoje i produkty, korzystający z Usług świadczonych przez stoliknajuz.pl na podstawie odrębnej Umowy z wyszczególnieniem Opłat.

Rezerwacja oferty - oświadczenie woli składane Restauracji przez Konsumenta za pośrednictwem Platformy stoliknajuz.pl, na wybraną przez niego Ofertę w zakresie rezerwacji miejsca w Restauracji i deklaracji skorzystania z usług Restauracji w jej lokalu w określonym terminie i czasie składane na określoną ilość osób, skutkujące zawarciem Umowy rezerwacji.

Sklep - podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produktów gastronomicznych, spożywczych i napojów, korzystający z usług świadczonych przez stoliknajuz.pl na podstawie odrębnej Umowy z wyszczególnieniem Opłat.

System płatności on-line - narzędzia płatnicze, komunikacyjne i weryfikacyjne umożliwiające płatność on-line, realizowane przez Dostawcę usług płatniczych.

Dostawca usług płatniczych - osoba prawna lub jednostka organizacyjną, mająca wszelkie uprawnienia do świadczenia usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Dostawca usług płatniczych jest wybrany przez stoliknajuz.pl i może być również swobodnie zmieniany.

Umowa - oznacza stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją i/lub Sklepem na podstawie złożonego Zamówienia, dotyczący jego realizacji oraz jego osobistego odbioru w lokalu Restauracji i/lub Sklepu.

Umowa Rezerwacji - stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania na Rezerwację Oferty, dotyczący jego realizacji w lokalu Restauracji.

Usługi - czynności oferowane Konsumentowi przez stoliknajuz.pl za pośrednictwem Platformy stoliknajuz.pl, w tym w szczególności: pośredniczenie przy zawieraniu Umów / Umów rezerwacji, w tym przekazywanie Zamówień do właściwej Restauracji i/lub Sklepu, umożliwienie dodawania ocen, komentarzy na temat poszczególnych Restauracji i/lub Sklepów oraz ich wyświetlania, umożliwienie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, uiszczania on-line opłat tytułem realizacji Umów na rzecz Restauracji i/lub Sklepów - obsługa płatności.

Zamówienie - oznacza oświadczenie woli Konsumenta składane Restauracji i/lub Sklepowi za pośrednictwem stoliknajuz.pl, a konkretniej Platformy stoliknajuz.pl na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.


§2. DANE FIRMY

VOYTEK PRODUCTION WOJCIECH SZMICH, Rojna 35/41, 91-134 Łódź, adres do korespondencji: Bojerowa 19, 94-124 Łódź, NIP: 947-151-59-03; telefon: +48 726 299 996; adres e-mail: kontakt@stoliknajuz.pl

 

§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług dla Konsumentów ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez stoliknajuz.pl, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność. Korzystanie z Platformy przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), które to odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu. Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych na Platformie stoliknajuz.pl, ich zakres oraz zasady korzystania z nich. stoliknajuz.pl nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.

2. Usługi świadczone przez stoliknajuz.pl na rzecz Konsumentów, a wchodzące w zakres niniejszego Regulaminu mają, w stosunku do nich charakter bezpłatny.

 

§4. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez stoliknajuz.pl, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z Platformy stoliknajuz.pl, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Świadczenie Usług przez stoliknajuz.pl na rzecz Konsumenta nie jest ograniczone w czasie.

2. Konsumenci mogą korzystać z Platformy stoliknajuz.pl– poprzez utworzenie Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: www.stoliknajuz.pl w zakładce „Rejestracja” wymaganych danych. Do aktywacji Konta niezbędnym jest kliknięcie przez Konsumenta w link aktywacyjny przesyłany niezwłocznie na podany przez niego adres e-mail. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia.

3. Usunięcie Konta danego Konsumenta następuje na skutek wniosku tegoż Konsumenta złożonego w formie pisemnej na adres: Bojerowa 19, 94-124 Łódź lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@stoliknajuz.pl. Po upływie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez Spółkę konto zostaje usunięte. Usunięcie Konta możliwe jest również poprzez wybranie przycisku „Usuń konto” w Panelu Klienta.

4. stoliknajuz.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Konsumenta, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen poszczególnych Restauracji, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w punkcie 9 czy też podania nieprawdziwych / fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego - jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez stoliknajuz.pl w tym zakresie terminu - nie krótszego niż 7 dni.

5. W ramach korzystania z Platformy stoliknajuz.pl zabrania się:

a) podawania danych i informacji przygotowanych tak, iż mogłyby stwarzać ryzyko naruszenia bezpieczeństwa i/lub stabilności Platformy stoliknajuz.pl,

b) jakichkolwiek operacji naruszających dobra stoliknajuz.pl lub osób trzecich, w szczególności Restauracji i/lub Sklepu,

c) wprowadzania informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, faszyzmu, nacjonalizmu, propagujących przemoc.

6. stoliknajuz.pl nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.

7. Korzystanie przez Konsumentów z Usług jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet: komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę̨ internetową, jak również przy pomocy urządzeń przenośnych takich jak: tablet, smartfon, palmtop w wersji mobilnej.

8. Korzystając z Platformy stoliknajuz.pl Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.

9. Zakazane jest wykorzystywanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy stoliknajuz.pl. Konsument nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić stoliknajuz.pl na jakąkolwiek szkodę majątkową.

10. Zabronione jest pobieranie przez Konsumentów zawartości baz danych udostępnionych na Platformie stoliknajuz.pl i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

11. stoliknajuz.pl zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Platformie stoliknajuz.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie stoliknajuz.pl wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

§5. OFERTA

1. Restauracja i/lub Sklep samodzielnie publikuje Ofertę „Last Minute” i/lub Ofertę „Zero Strat”, godziny pracy, oraz decyduje o możliwości rezerwacji Oferty poprzez Panel Restauratora i Panel Sklepu w Platformie i ponosi całkowitą odpowiedzialność za te informacje.

2. Restauracja i/lub Sklep może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Konsument ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, zaleca się kontakt z Restauracją i/lub Sklepem przed złożeniem Rezerwacji oferty i/lub Zamówienia, w celu uzyskania informacji o możliwych alergenach.

3. Oferty oraz inne informacje zamieszczone na Platformie stoliknajuz.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

4. Promocje na wybrane produkty mają charakter tymczasowy i mogą ulegać zmianie w zależności od dnia tygodnia i godziny Zamówienia. Promocje są definiowane przez Restauracje i/lub Sklep.

 

§6. UMOWA REZERWACJI OFERTY

1. Umowa zawierana jest przez Konsumenta w momencie ukończenia Rezerwacji oferty poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuję”. Konsument niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia, na podany przez siebie adres mailowy podczas składania Rezerwacji, wraz z kodem niezbędnym do realizacji Oferty „Last Minute” w wybranej Restauracji.

2. W celu uzyskania informacji o statusie Rezerwacji oferty Konsument może kontaktować się bezpośrednio z Restauracją za pomocą danych kontaktowych podanych w Platformie stoliknajuz.pl oraz potwierdzeniu Rezerwacji oferty. Po założeniu rezerwacji Konsument powinien być dostępny dla Restauracji za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, jak i stoliknajuz.pl, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy Rezerwacji oferty, o której mowa w punkcie 1.

3. W celu weryfikacji założonej rezerwacji Restauracja poprosi o kod niezbędny do realizacji Oferty „Last Minute”, dostępny w potwierdzeniu założenia rezerwacji. Jeśli Rezerwacja oferty „Last Minute” obejmuje produkty alkoholowe lub inne produkty z ograniczeniem wiekowym Restauracja poprosi o okazanie dokumentu tożsamości. Jeśli Konsument nie jest w stanie wylegitymować się odpowiednio lub nie spełnia minimalnych wymogów wiekowych, Restauracja odmówi podania odpowiednich produktów Konsumentowi. W takim przypadku pobrane mogą zostać koszty z tytułu unieważnienia Rezerwacji oferty.

 

§7. UMOWA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA „ZERO STRAT”

1. Umowa zawierana jest w momencie składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Konsument niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy, wraz z kodem niezbędnym do realizacji Zamówienia w wybranej Restauracji i/lub Sklepie.

2. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Restaurację i/lub Sklep wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności.

3. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio z Restauracją i/lub Sklepem za pomocą danych kontaktowych podanych w Platformie stoliknajuz.pl oraz potwierdzeniu Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Konsument powinien być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej zarówno dla Restauracji i/lub Sklepu, jak i stoliknajuz.pl, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia, o którym mowa w punkcie 1.

4. Zamówienie realizowane jest z odbiorem własnym w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Restaurację i/lub Sklep. W celu weryfikacji Zamówienia Restauracja i/lub Sklep poprosi o kod niezbędny do realizacji Zamówienia, dostępny w potwierdzeniu założenia zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu odbioru będą dostępne w Panelu Klienta w zakładce „Moje rezerwacje” oraz w Potwierdzeniu Zamówienia. Odbiór własny nie będzie możliwy w godzinach zamknięcia Restauracji i/lub Sklepu.

5. Restauracja i/lub Sklep może poprosić o dokument tożsamości, jeśli Zamówienie obejmuje produkty alkoholowe lub inne produkty z ograniczeniem wiekowym. Jeśli Konsument nie jest w stanie wylegitymować się odpowiednio lub nie spełnia minimalnych wymogów wiekowych, Restauracja i/lub Sklep odmówi wydania odpowiednich produktów Konsumentowi. W takim przypadku pobrane mogą zostać koszty z tytułu unieważnienia Zamówienia.

 

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY REZERWACJI

1. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Anuluję rezerwację” w Panelu Klienta, zakładka „Moje rezerwacje”.

2. Firma zwraca uwagę Konsumentowi, że Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,

b) dezaktualizacji zamieszczonej w Platformie Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotyczącą Rezerwacji oferty złożoną przez Restaurację.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą.

4. W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywej Rezerwacji oferty lub niewykonania przez niego Umowy, stoliknajuz.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Rezerwacji oferty od takiego Konsumenta.

5. stoliknajuz.pl jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Rezerwacji oferty składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, stoliknajuz.pl jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

 

§9. ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA „ZERO STRAT”

1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez poszczególne Restauracje i/lub Sklepy produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją i/lub Sklepem.

2. Firma wskazuje Konsumentowi, że Restauracja i/lub Sklep jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

a)   zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,

b)    dezaktualizacji zamieszczonej w Platformie Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotyczącą Zamówienia złożoną przez Restaurację i/lub Sklep,

c)   przekazania przez Klienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą. stoliknajuz.pl dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

4. W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie), Firma jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.

5. stoliknajuz.pl jest uprawniona do niezwłocznego odrzucenia Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, stoliknajuz.pl jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

 

§10. PŁATNOŚĆ „ZERO STRAT”

1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z §7 niniejszego Regulaminu, po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji i/lub Sklepu ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Konsument może skorzystać z oferowanych za pośrednictwem Platformy stoliknajuz.pl Systemów płatności on-line. Dostępność sposobów zapłaty jest uzależniona od indywidualnych ustaleń poczynionych pomiędzy stoliknajuz.pl a daną Restauracją i/lub Sklepem i może zostać ograniczona. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty w Platformie stoliknajuz.pl podczas składania Zamówienia w danej Restauracji i/lub Sklepie i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia.

2. Zwrot płatności on-line jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Firmę informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy.

3. Restauracja upoważniła Firmę do akceptacji w jej imieniu płatności on-line dokonywanych przez Konsumentów.

 

§11. ZAMIESZCZANIE WPISÓW

1. stoliknajuz.pl w Platformie umożliwia Konsumentom dokonywanie ocen wykonania Umów przez poszczególne Restauracje i/lub Sklepy w szczególności poprzez możliwość przyznawania im ocen w postaci „gwiazdek” i/lub wystawianie komentarzy.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, wystawione przez Konsumentów oceny nie będą publikowane.

3. stoliknajuz.pl jest upoważniony, lecz nie zobowiązany, do ujawnienia ocen wszystkim użytkownikom Platformy stoliknajuz.pl. Spółka ma możliwość usuwania wystawionych ocen.

4. Konsument zamieszcza oceny wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Komentarze wystawiane przez Konsumentów na Platformie stoliknajuz.pl nie mogą w szczególności:

a)   zawierać żadnych zniesławiających, nieprzyzwoitych lub obraźliwych treści;

b)   naruszać jakichkolwiek obowiązków prawnych wobec osób trzecich (takich jak obowiązek zachowania poufności);

c)   promować przemocy lub dyskryminacji;

d)   promować nielegalnej działalności lub naruszać prywatności innej osoby;

e)   być sformułowane w sposób sprawiający wrażenie, że ich autorem jest stoliknajuz.pl; lub być wykorzystywane w celu podszywania się pod inną osobę lub wprowadzenia w błąd co do związków Konsumenta z inna osobą.

6. Platforma stoliknajuz.pl nie zmienia wystawionych opinii, zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia tych, które naruszają jeden lub więcej z wymienionych w punkcie 5 zakazów i/lub zostaną uznane za nieuczciwe w danych okolicznościach.

7. Komentarze wystawione na Platformie stoliknajuz.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porad, odzwierciedlają poglądy Klientów, którzy założyli rezerwacje i/lub zamówienia w Platformie stoliknajuz.pl lub innych osób trzecich, a wszelkie oświadczenia, porady lub opinie przedstawiają wyłącznie ich poglądy. stoliknajuz.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek osób za ww. komentarze, a w szczególności, za błędy, zniesławienia, nieprzyzwoite treści, przeoczenia lub przekłamania, z jakimi Klient może się zetknąć w portalu stoliknajuz.pl.

 

§12. REKLAMACJE

1. Reklamacje Konsumentów dotyczące Ofert i realizacji Zamówienia winny być składane bezpośrednio do Restauracji i/lub Sklepu z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Platformie stoliknajuz.pl. W przypadku zgłoszenia reklamacji stoliknajuz.pl może pełnić jedynie rolę mediatora.

2. W przypadku reklamacji Konsumenta dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana stoliknajuz.pl za pośrednictwem:

       - poczty elektronicznej na adres reklamacje@stoliknajuz.pl lub

       - poczty tradycyjnej na adres do korespondencji: Bojerowa 19, 94-124 Łódź

3. Po otrzymaniu przez stoliknajuz.pl reklamacji zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. stolinajuz.pl potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, stoliknajuz.pl zwróci się do Konsumenta o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Konsumenta.

 

§13. WŁAŚCIWOŚCI SĄDÓW

1. Wszelkie spory pomiędzy stoliknajuz.pl, a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez stoliknajuz.pl będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

2. Strony deklarują wolę skierowanie sporu na drogę sądową nie wcześniej niż po upływie 60 dni od rozpoczęcia sporu, który będzie przeznaczony na poszukiwanie polubownego rozstrzygnięcia.

3. Wszelkie spory wynikające z lub będące w związku z tym Regulaminem, w tym wszelkie kwestie dotyczące jego istnienia, ważności lub wycofania jego akceptacji, są rozstrzygane, o ile to możliwe, w drodze negocjacji stron.

 

§14. NEWSLETTER

Składając Zamówienie, Konsument może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newsletter-a informacji o restauracjach, sklepach, ofertach specjalnych i promocjach. Konsument może w każdej chwili wycofać swoją zgodę po uprzednim zalogowaniu się na swoje Konto lub kontaktując się z stoliknajuz.pl pod adresem kontakt@stoliknajuz.pl.

 

§15. POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

stoliknajuz.pl przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.

 

 

Regulamin świadczenia usług na rzecz Konsumentów, edycja 1, z dnia 2022-05-14